Postal code "51310", Ukraine

found 14 records

State:
Dnipropetrovska
Settlement:
Cherniavshchyna
District:
Yurivskyi
Street:
street Bohdana Khmelnytskoho
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
Post Office:
Peresuvne
State:
Dnipropetrovska
Settlement:
Cherniavshchyna
District:
Yurivskyi
Street:
street Kirova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
Post Office:
Peresuvne
State:
Dnipropetrovska
Settlement:
Cherniavshchyna
District:
Yurivskyi
Street:
street Sadova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74
Post Office:
Peresuvne
State:
Dnipropetrovska
Settlement:
Cherniavshchyna
District:
Yurivskyi
Street:
street Lenina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104
Post Office:
Peresuvne
State:
Dnipropetrovska
Settlement:
Cherniavshchyna
District:
Yurivskyi
Street:
street Shchorsa
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Post Office:
Peresuvne
State:
Dnipropetrovska
Settlement:
Cherniavshchyna
District:
Yurivskyi
Street:
street Vatutina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43
Post Office:
Peresuvne
State:
Dnipropetrovska
Settlement:
Cherniavshchyna
District:
Yurivskyi
Street:
street Orelska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37
Post Office:
Peresuvne
State:
Dnipropetrovska
Settlement:
Cherniavshchyna
District:
Yurivskyi
Street:
street Dudchenka
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
Post Office:
Peresuvne
State:
Dnipropetrovska
Settlement:
Cherniavshchyna
District:
Yurivskyi
Street:
street K.Marksa
Numbers:
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
Post Office:
Peresuvne
State:
Dnipropetrovska
Settlement:
Cherniavshchyna
District:
Yurivskyi
Street:
street Chapaieva
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
Post Office:
Peresuvne
State:
Dnipropetrovska
Settlement:
Cherniavshchyna
District:
Yurivskyi
Street:
street Zhovtneva
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44
Post Office:
Peresuvne
State:
Dnipropetrovska
Settlement:
Terny
District:
Yurivskyi
Street:
street Internatsionalna
Numbers:
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121
Post Office:
Peresuvne
State:
Dnipropetrovska
Settlement:
Yablunivka
District:
Yurivskyi
Street:
street Kharkivska
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35
Post Office:
Peresuvne