Postal code "97154", Ukraine

found 18 records

State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Khanina
Numbers:
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,4,5,6,7,8
Post Office:
Zhemchuzhyna
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Fontana
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Post Office:
Zhemchuzhyna
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Michurina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
Post Office:
Zhemchuzhyna
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Tereshkovoi
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45
Post Office:
Zhemchuzhyna
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Sadova
Numbers:
9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Post Office:
Zhemchuzhyna
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Zarichna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39
Post Office:
Zhemchuzhyna
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Aleina
Numbers:
1,2,3,4,5
Post Office:
Zhemchuzhyna
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Khanina
Numbers:
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,4,5,6,7,8
Post Office:
Zhemchuzhyna
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Shkilna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
Post Office:
Zhemchuzhyna
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street 40 rokiv Peremohy
Numbers:
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,27
Post Office:
Zhemchuzhyna
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Radianska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Post Office:
Zhemchuzhyna
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Haharina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
Post Office:
Zhemchuzhyna
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Mekhanicheska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Post Office:
Zhemchuzhyna
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Aleina
Numbers:
1,2,3,4,5
Post Office:
Zhemchuzhyna
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Korolova
Numbers:
1
Post Office:
Zhemchuzhyna
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Titova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
Post Office:
Zhemchuzhyna
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Myru
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
Post Office:
Zhemchuzhyna