Postal code "97154"

found 15 records

State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Khanina
Numbers:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 4, 5, 6, 7, 8
Post Office:
Zhemchuzhyna
Post Office postcode:
97154
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Myru
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Post Office:
Zhemchuzhyna
Post Office postcode:
97154
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Michurina
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Post Office:
Zhemchuzhyna
Post Office postcode:
97154
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street 40 rokiv Peremohy
Numbers:
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27
Post Office:
Zhemchuzhyna
Post Office postcode:
97154
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Titova
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Post Office:
Zhemchuzhyna
Post Office postcode:
97154
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Fontana
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Post Office:
Zhemchuzhyna
Post Office postcode:
97154
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Tereshkovoi
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Post Office:
Zhemchuzhyna
Post Office postcode:
97154
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Sadova
Numbers:
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Post Office:
Zhemchuzhyna
Post Office postcode:
97154
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Radianska
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Post Office:
Zhemchuzhyna
Post Office postcode:
97154
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Mekhanicheska
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Post Office:
Zhemchuzhyna
Post Office postcode:
97154
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Aleina
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5
Post Office:
Zhemchuzhyna
Post Office postcode:
97154
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Zarichna
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Post Office:
Zhemchuzhyna
Post Office postcode:
97154
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Haharina
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Post Office:
Zhemchuzhyna
Post Office postcode:
97154
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zhemchuzhyna
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Shkilna
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Post Office:
Zhemchuzhyna
Post Office postcode:
97154