Postal code "97308", Ukraine

found 7 records

State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Trudoliubivka
District:
Kirovskyi
Street:
street Hasprynskoho
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61
Post Office:
Yarke Pole
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Trudoliubivka
District:
Kirovskyi
Street:
street I. Franka
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61
Post Office:
Yarke Pole
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Trudoliubivka
District:
Kirovskyi
Street:
street Lenina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
Post Office:
Yarke Pole
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Trudoliubivka
District:
Kirovskyi
Street:
street Kalinina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48
Post Office:
Yarke Pole
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Trudoliubivka
District:
Kirovskyi
Street:
street Krymska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76
Post Office:
Yarke Pole
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Trudoliubivka
District:
Kirovskyi
Street:
street Parkova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35
Post Office:
Yarke Pole