Postal code "98176", Ukraine

found 79 records

State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Vervyshchenka
Numbers:
2,4,5,6,8,11,11A,12,14,15,16,17,18,18A,19,20,22,23,24,26,28
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Yuvileina
Numbers:
4,11,5
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Pivdenna
Numbers:
11,16,18,23,6,9,5,7,13
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Haidara
Numbers:
1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,20,21,22,23,23A,24,26,27,28,29,31,32,33,36,36A,38,40,41
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Kerchenska
Numbers:
38,40,42,44,48,50,54,56,61,62,63,65,73,75,79,81,56,1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20,21,23,25,27,29,31,33,37,39,41,43,45,47,49,51,53,57,59,60,62,64,68,70,72,74,78,80,82,84,89A,89B,91,93,95,95A,97,97A,99,99A,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,119A,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Peremohy
Numbers:
2,4,6,8,10,1,3,5,7,9,11,13,15
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Savchenkova
Numbers:
1,3,5,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,6,7,8,9,11,12,13,14,15
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Shevchenka
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,23/1,24,25,26,27,29,29A,31,33
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Yuvileina
Numbers:
4,11,5
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Pivdenna
Numbers:
11,16,18,23,6,9,5,7,13
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street 1-ho Travnia
Numbers:
1,1A,2,3,4,4A,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16A,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,30A,31,32,34,36,38,40,42,44,44A,46,48,50,50A,52,54,56,58,60
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Abduraimova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Avdet
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Adzhyholska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Adamanova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Sultana Amet-Khana
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Vyzhula
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Vysokovoltna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Hasprynskoho
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Reshydova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Kabelna
Numbers:
1,2,3
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Kafa
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Koktebelska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Naberezhna
Numbers:
4,6
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Prymorska
Numbers:
7,8
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Seitvelieva
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Skifska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Radianska
Numbers:
1,2,3,4,6,8,10,12,14,16,5,7,9,11,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,34,35,36,38,40,42,44,46
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Sportyvna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Teifuka
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Torhova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Transportna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Feodosiiska
Numbers:
2,4,6,9A,11A,13A,15A
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Tupikova
Numbers:
5,14,16,17,18,22,24
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Chernihovska
Numbers:
1,2,2/1,3,4,5,6,6/1,7,7A,8,8/1,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,25/2
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Chernomorska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Shkilna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Kerchenska
Numbers:
38,40,42,44,48,50,54,56,61,62,63,65,73,75,79,81,56,1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20,21,23,25,27,29,31,33,37,39,41,43,45,47,49,51,53,57,59,60,62,64,68,70,72,74,78,80,82,84,89A,89B,91,93,95,95A,97,97A,99,99A,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,119A,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Kooperatyvna
Numbers:
18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39/1,39/2,41,43,45,47,49,1,2,3,4,5,6,7,8,8A,9,10,11,14,15,16,19
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Pivdenna
Numbers:
11,16,18,23,6,9,5,7,13
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Radianska
Numbers:
1,2,3,4,6,8,10,12,14,16,5,7,9,11,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,34,35,36,38,40,42,44,46
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Tupikova
Numbers:
5,14,16,17,18,22,24
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Busina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Vanina
Numbers:
1,3
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Morozova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47/1,47/2,48,49/1,49/2,50,51,52,53,54,57,59,60,61,62,63,64/1,64/2,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Pionerska
Numbers:
3,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Pryozerna
Numbers:
1,1A,3,5,7,9,11,13,15
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
lane Robochyi
Numbers:
1,2,4,6,7,8/1,8/2,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,23
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Robocha
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Todua
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Chapaieva
Numbers:
3,4,5,6/1,6/2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,35
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Chekhova
Numbers:
3,4,6,8,9,10,11,15
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
lane Chekhova
Numbers:
3/1,3/2,4,5,7,9,11,15
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Zaliznychna
Numbers:
1,7,9,2,4,5,6,8
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Kerchenska
Numbers:
38,40,42,44,48,50,54,56,61,62,63,65,73,75,79,81,56,1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20,21,23,25,27,29,31,33,37,39,41,43,45,47,49,51,53,57,59,60,62,64,68,70,72,74,78,80,82,84,89A,89B,91,93,95,95A,97,97A,99,99A,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,119A,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Desantnykiv
Numbers:
7,7A,9,13
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
lane Zavodskyi
Numbers:
3,4,5
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Kyivska
Numbers:
3,5,7,9,11
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Lvivska
Numbers:
1,1A,2,3,4,4A,5/1,5/2,6/1,6/2,7,7A,8,8A,9,10,11,12,12A,13,14,15,16,16A,17,18,19
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Molodizhna
Numbers:
2,4
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Sadova
Numbers:
1,3,5,6,7,8,9,11,13,15,17,19,21,25
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
lane Stepovii
Numbers:
5,6,9,10,11,12,13,14,15,16
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Morska
Numbers:
1,2,3,4,4A,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Simferopolska
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20,22,24,26,28
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Svitu
Numbers:
1,2,3,4,4A,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17/1,17/2,17/3,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27/1,27/2,28,29,30,30A,31,32,32A,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43/1,43/2,44,45,45A,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,60A,61,62,63,63A,64,65,66,67,68,69,70,71,72
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Haidara
Numbers:
1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,20,21,22,23,23A,24,26,27,28,29,31,32,33,36,36A,38,40,41
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Druzhby
Numbers:
2,4,5,6,8,8A,10,10A,11,12,13,14,15,16
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Zaliznychna
Numbers:
1,7,9,2,4,5,6,8
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Kerchenska
Numbers:
38,40,42,44,48,50,54,56,61,62,63,65,73,75,79,81,56,1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20,21,23,25,27,29,31,33,37,39,41,43,45,47,49,51,53,57,59,60,62,64,68,70,72,74,78,80,82,84,89A,89B,91,93,95,95A,97,97A,99,99A,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,119A,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
lane Kerchenskyi
Numbers:
1,2,5,6,7,7A
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Kooperatyvna
Numbers:
18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39/1,39/2,41,43,45,47,49,1,2,3,4,5,6,7,8,8A,9,10,11,14,15,16,19
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
lane Chervonyi
Numbers:
1,4,5,6,7,7/1,7A,8,10,14,24
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Lenina
Numbers:
1,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,25,27,28,29,31,32,34,35,35/1,36,37,38,41,49,50,51,52/1,52/2,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,75,76,77,79
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Leonova
Numbers:
4,5,6,7,8,12,14,16,18
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Peremohy
Numbers:
2,4,6,8,10,1,3,5,7,9,11,13,15
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Prorezna
Numbers:
3,4,6
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Savchenkova
Numbers:
1,3,5,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,6,7,8,9,11,12,13,14,15
Post Office:
Prymors`kyi
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Prymorskyi
District:
Feodosiia
Street:
street Maiakovskoho
Numbers:
1,3,5,8,9,11,13,15,17,18,24,33,34,35,37,39
Post Office:
Prymors`kyi