Postcodes on street Adzhyholska, Prymorskyi, Avtonomna Respublika Krym

Showing 1-10 of 10 items.

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Adzhyholska
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Avdet
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Vysokovoltna
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Koktebelska
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Skifska
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Teifuka
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Chernihovska
Numbers: 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 7A, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/2

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Chernomorska
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Radianska
Numbers: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym
Street: street Tupikova
Numbers: 5, 14, 16, 17, 18, 22, 24