Postal codes of Avtonomna Respublika Krym, Prymorskyi, street Kerchenska

Showing 1-4 of 4 items.

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Feodosiia
Numbers: 38,40,42,44,48,50,54,56,61,62,63,65,73,75,79,81,56,1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20,21,23,25,27,29,31,33,37,39,41,43,45,47,49,51,53,57,59,60,62,64,68,70,72,74,78,80,82,84,89A,89B,91,93,95,95A,97,97A,99,99A,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,119A,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Feodosiia
Numbers: 38,40,42,44,48,50,54,56,61,62,63,65,73,75,79,81,56,1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20,21,23,25,27,29,31,33,37,39,41,43,45,47,49,51,53,57,59,60,62,64,68,70,72,74,78,80,82,84,89A,89B,91,93,95,95A,97,97A,99,99A,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,119A,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Feodosiia
Numbers: 38,40,42,44,48,50,54,56,61,62,63,65,73,75,79,81,56,1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20,21,23,25,27,29,31,33,37,39,41,43,45,47,49,51,53,57,59,60,62,64,68,70,72,74,78,80,82,84,89A,89B,91,93,95,95A,97,97A,99,99A,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,119A,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139

98176

Settlement: Prymorskyi
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Feodosiia
Numbers: 38,40,42,44,48,50,54,56,61,62,63,65,73,75,79,81,56,1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20,21,23,25,27,29,31,33,37,39,41,43,45,47,49,51,53,57,59,60,62,64,68,70,72,74,78,80,82,84,89A,89B,91,93,95,95A,97,97A,99,99A,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,119A,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139