Postal codes of Avtonomna Respublika Krym, Shcholkine, street nazva vidsutnia

Showing 1-2 of 2 items.

98213

Settlement: Shcholkine
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Leninskyi
Numbers: 7, 8, 10, 11, 12, 12A, 14, 42A, 42B, 43, 44, 44A, 47, 48, 48A, 48B, 48V, 49, 52, 53, 55, 57, 57A, 57B, 59, 86A, 90, 92, 94, 94A, 97, 98, 99, 101/2, 101/1, 102, 103, 105, 105A, , 1, 1A, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 45, 54, 60, 60A, 60B, 60V, 60/1A, 60/1B, 60/2A, 60/2B, 63, 77, 78, 78V/2, 78V/3, 82A, 82B, 82V, 85, 86, 88, 89, 91/1, 91/2, 93

98213

Settlement: Shcholkine
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Leninskyi
Numbers: 7, 8, 10, 11, 12, 12A, 14, 42A, 42B, 43, 44, 44A, 47, 48, 48A, 48B, 48V, 49, 52, 53, 55, 57, 57A, 57B, 59, 86A, 90, 92, 94, 94A, 97, 98, 99, 101/2, 101/1, 102, 103, 105, 105A, , 1, 1A, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 45, 54, 60, 60A, 60B, 60V, 60/1A, 60/1B, 60/2A, 60/2B, 63, 77, 78, 78V/2, 78V/3, 82A, 82B, 82V, 85, 86, 88, 89, 91/1, 91/2, 93