Postal codes of Avtonomna Respublika Krym, Shcholkine, street nazva vidsutnia

Showing 1-2 of 2 items.

98213

Settlement: Shcholkine
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Leninskyi
Numbers: 7,8,10,11,12,12A,14,42A,42B,43,44,44A,47,48,48A,48B,48V,49,52,53,55,57,57A,57B,59,86A,90,92,94,94A,97,98,99,101/2,101/1,102,103,105,105A,,1,1A,19,21,22,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,45,54,60,60A,60B,60V,60/1A,60/1B,60/2A,60/2B,63,77,78,78V/2,78V/3,82A,82B,82V,85,86,88,89,91/1,91/2,93

98213

Settlement: Shcholkine
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Leninskyi
Numbers: 7,8,10,11,12,12A,14,42A,42B,43,44,44A,47,48,48A,48B,48V,49,52,53,55,57,57A,57B,59,86A,90,92,94,94A,97,98,99,101/2,101/1,102,103,105,105A,,1,1A,19,21,22,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,45,54,60,60A,60B,60V,60/1A,60/1B,60/2A,60/2B,63,77,78,78V/2,78V/3,82A,82B,82V,85,86,88,89,91/1,91/2,93