Postal codes of Khmelnytska, Hoholi

Showing 1-9 of 9 items.

32524

Settlement: Hoholi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Vinkovetskyi
Street: lane Kolhospna
Numbers: 1, 2, 3, 4.

32524

Settlement: Hoholi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Vinkovetskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

32524

Settlement: Hoholi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Vinkovetskyi
Street: street Lenina
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26.

32524

Settlement: Hoholi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Vinkovetskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

32524

Settlement: Hoholi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Vinkovetskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

32524

Settlement: Hoholi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Vinkovetskyi
Street: street Reputina
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

32524

Settlement: Hoholi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Vinkovetskyi
Street: street Sadova
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

32524

Settlement: Hoholi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Vinkovetskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

32524

Settlement: Hoholi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Vinkovetskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.