Postal codes of Luhanska, Lysychansk, quarter Zhovtnevoi revoliutsii

Showing 1-2 of 2 items.

93118

Settlement: Lysychansk
State: Luhanska Luhanska
Area: Lysychansk
Numbers: 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 33, 18, 20, 22, 24, 32

93118

Settlement: Lysychansk
State: Luhanska Luhanska
Area: Lysychansk
Numbers: 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 33, 18, 20, 22, 24, 32