Postal codes of Vinnytska, Somaky

Showing 1-20 of 25 items.

23131

Settlement: Somaky
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Zhmerynskyi
Street: lane Shchorsa
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

22070

Settlement: Somaky
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Khmilnytskyi
Street: lane Tykhyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

22070

Settlement: Somaky
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Khmilnytskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

22070

Settlement: Somaky
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Khmilnytskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

22070

Settlement: Somaky
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Khmilnytskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

23131

Settlement: Somaky
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Zhmerynskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6

23131

Settlement: Somaky
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Zhmerynskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

22070

Settlement: Somaky
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Khmilnytskyi
Street: street Haharina
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

23131

Settlement: Somaky
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Zhmerynskyi
Street: street Kalinina
Numbers: 1, 2, 3

23131

Settlement: Somaky
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Zhmerynskyi
Street: street Kirova
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85

22070

Settlement: Somaky
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Khmilnytskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

23131

Settlement: Somaky
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Zhmerynskyi
Numbers: 1

23131

Settlement: Somaky
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Zhmerynskyi
Street: street Lenina
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 15

22070

Settlement: Somaky
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Khmilnytskyi
Street: street Lenina
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

23131

Settlement: Somaky
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Zhmerynskyi
Numbers: 1, 2

23131

Settlement: Somaky
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Zhmerynskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

22070

Settlement: Somaky
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Khmilnytskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

23131

Settlement: Somaky
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Zhmerynskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

22070

Settlement: Somaky
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Khmilnytskyi
Street: street Peremohy
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

22070

Settlement: Somaky
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Khmilnytskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15