Postal codes of Zhytomyrska, Cheremukha

Showing 1-4 of 4 items.

13645

Settlement: Cheremukha
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Ruzhynskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

13645

Settlement: Cheremukha
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Ruzhynskyi
Numbers: 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

13645

Settlement: Cheremukha
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Ruzhynskyi
Street: street Suvorova
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

13645

Settlement: Cheremukha
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Ruzhynskyi
Street: street Zelena
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14