Postal codes of Zhytomyrska, Kruty

Showing 1-5 of 5 items.

12498

Settlement: Kruty
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Zhytomyrskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5

12498

Settlement: Kruty
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Zhytomyrskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

12498

Settlement: Kruty
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Zhytomyrskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

12498

Settlement: Kruty
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Zhytomyrskyi
Street: street Lisova
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

12498

Settlement: Kruty
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Zhytomyrskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38