Postal codes of Zhytomyrska, Nosivka

Showing 1-11 of 11 items.

13266

Settlement: Nosivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Chudnivskyi
Street: street Dubova
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

13266

Settlement: Nosivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Chudnivskyi
Numbers: 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124

13266

Settlement: Nosivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Chudnivskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85

13266

Settlement: Nosivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Chudnivskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

13266

Settlement: Nosivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Chudnivskyi
Street: street Mazurka
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

13266

Settlement: Nosivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Chudnivskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

13266

Settlement: Nosivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Chudnivskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

13266

Settlement: Nosivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Chudnivskyi
Street: street Slobody
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

13266

Settlement: Nosivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Chudnivskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

13266

Settlement: Nosivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Chudnivskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65

13266

Settlement: Nosivka
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Chudnivskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,