Postal codes in Aktubinskaa oblast', Aktobe gorod oblastnogo znacenia, Kazakhstan

Showing 1-20 of 53,334 items.
Postal Code:
D01G5T8 (030021)
Locality:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
State:
Aktubinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Ақтөбе
Area:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
Sublocality:
Astana rajon v gorode
АУДАНЫ Астана
Street:
SADOVODCESKIJ KOLLEKTIV Sazdinskij (kv.-207)
Street Number
дом 86
үй 86
Postal Code:
D01G5T4 (030021)
Locality:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
State:
Aktubinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Ақтөбе
Area:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
Sublocality:
Astana rajon v gorode
АУДАНЫ Астана
Street:
SADOVODCESKIJ KOLLEKTIV Sazdinskij (kv.-207)
Street Number
дом 60
үй 60
Postal Code:
D01G5T1 (030021)
Locality:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
State:
Aktubinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Ақтөбе
Area:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
Sublocality:
Astana rajon v gorode
АУДАНЫ Астана
Street:
SADOVODCESKIJ KOLLEKTIV Sazdinskij (kv.-207)
Street Number
дом 45
үй 45
Postal Code:
D01G5P8 (030021)
Locality:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
State:
Aktubinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Ақтөбе
Area:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
Sublocality:
Astana rajon v gorode
АУДАНЫ Астана
Street:
SADOVODCESKIJ KOLLEKTIV Sazdinskij (kv.-207)
Street Number
дом 23
үй 23
Postal Code:
D01G5T9 (030021)
Locality:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
State:
Aktubinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Ақтөбе
Area:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
Sublocality:
Astana rajon v gorode
АУДАНЫ Астана
Street:
SADOVODCESKIJ KOLLEKTIV Sazdinskij (kv.-207)
Street Number
дом 88
үй 88
Postal Code:
D01G5T5 (030021)
Locality:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
State:
Aktubinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Ақтөбе
Area:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
Sublocality:
Astana rajon v gorode
АУДАНЫ Астана
Street:
SADOVODCESKIJ KOLLEKTIV Sazdinskij (kv.-207)
Street Number
дом 68
үй 68
Postal Code:
D01G5T7 (030021)
Locality:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
State:
Aktubinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Ақтөбе
Area:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
Sublocality:
Astana rajon v gorode
АУДАНЫ Астана
Street:
SADOVODCESKIJ KOLLEKTIV Sazdinskij (kv.-207)
Street Number
дом 84
үй 84
Postal Code:
D01G5X0 (030021)
Locality:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
State:
Aktubinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Ақтөбе
Area:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
Sublocality:
Astana rajon v gorode
АУДАНЫ Астана
Street:
SADOVODCESKIJ KOLLEKTIV Sazdinskij (kv.-207)
Street Number
строение 43
құрылыс 43
Postal Code:
D01G5P9 (030021)
Locality:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
State:
Aktubinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Ақтөбе
Area:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
Sublocality:
Astana rajon v gorode
АУДАНЫ Астана
Street:
SADOVODCESKIJ KOLLEKTIV Sazdinskij (kv.-207)
Street Number
дом 32
үй 32
Postal Code:
D01G5T3 (030021)
Locality:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
State:
Aktubinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Ақтөбе
Area:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
Sublocality:
Astana rajon v gorode
АУДАНЫ Астана
Street:
SADOVODCESKIJ KOLLEKTIV Sazdinskij (kv.-207)
Street Number
дом 59
үй 59
Postal Code:
D01G5P6 (030021)
Locality:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
State:
Aktubinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Ақтөбе
Area:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
Sublocality:
Astana rajon v gorode
АУДАНЫ Астана
Street:
SADOVODCESKIJ KOLLEKTIV Sazdinskij (kv.-207)
Street Number
дом 14
үй 14
Postal Code:
D01G5T0 (030021)
Locality:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
State:
Aktubinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Ақтөбе
Area:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
Sublocality:
Astana rajon v gorode
АУДАНЫ Астана
Street:
SADOVODCESKIJ KOLLEKTIV Sazdinskij (kv.-207)
Street Number
дом 36
үй 36
Postal Code:
D01G5T2 (030021)
Locality:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
State:
Aktubinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Ақтөбе
Area:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
Sublocality:
Astana rajon v gorode
АУДАНЫ Астана
Street:
SADOVODCESKIJ KOLLEKTIV Sazdinskij (kv.-207)
Street Number
дом 49
үй 49
Postal Code:
D01G5T6 (030021)
Locality:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
State:
Aktubinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Ақтөбе
Area:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
Sublocality:
Astana rajon v gorode
АУДАНЫ Астана
Street:
SADOVODCESKIJ KOLLEKTIV Sazdinskij (kv.-207)
Street Number
дом 8
үй 8
Postal Code:
D01G5P7 (030021)
Locality:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
State:
Aktubinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Ақтөбе
Area:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
Sublocality:
Astana rajon v gorode
АУДАНЫ Астана
Street:
SADOVODCESKIJ KOLLEKTIV Sazdinskij (kv.-207)
Street Number
дом 17
үй 17
Postal Code:
D02P3E0 (030016)
Locality:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
State:
Aktubinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Ақтөбе
Area:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
Sublocality:
Astana rajon v gorode
АУДАНЫ Астана
Street:
Sakena Sejfullina ulica
КӨШЕCI Сәкен Сейфуллин
Street Number
дом 93
үй 93
Postal Code:
D02P3D6 (030016)
Locality:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
State:
Aktubinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Ақтөбе
Area:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
Sublocality:
Astana rajon v gorode
АУДАНЫ Астана
Street:
Sakena Sejfullina ulica
КӨШЕCI Сәкен Сейфуллин
Street Number
дом 9
үй 9
Postal Code:
D02P2M3 (030016)
Locality:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
State:
Aktubinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Ақтөбе
Area:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
Sublocality:
Astana rajon v gorode
АУДАНЫ Астана
Street:
Sakena Sejfullina ulica
КӨШЕCI Сәкен Сейфуллин
Street Number
дом 16
үй 16
Postal Code:
D02P2G2 (030016)
Locality:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
State:
Aktubinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Ақтөбе
Area:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
Sublocality:
Astana rajon v gorode
АУДАНЫ Астана
Street:
Sakena Sejfullina ulica
КӨШЕCI Сәкен Сейфуллин
Street Number
дом 100
үй 100
Postal Code:
D02P2M7 (030016)
Locality:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
State:
Aktubinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Ақтөбе
Area:
Aktobe gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Ақтөбе
Sublocality:
Astana rajon v gorode
АУДАНЫ Астана
Street:
Sakena Sejfullina ulica
КӨШЕCI Сәкен Сейфуллин
Street Number
дом 20
үй 20