Postal codes in Karagandinskaa oblast', Karaganda gorod oblastnogo znacenia, Kazakhstan

Showing 1-20 of 53,934 items.
Postal Code:
M02F9B3 (100000)
Locality:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
State:
Karagandinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Қарағанды
Area:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
Sublocality:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
АУДАНЫ Қазыбек Би атындағы
Street:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
Street Number
строение 399
құрылыс 399
Postal Code:
M02F9A2 (100004)
Locality:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
State:
Karagandinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Қарағанды
Area:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
Sublocality:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
АУДАНЫ Қазыбек Би атындағы
Street:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
Street Number
строение 375
құрылыс 375
Postal Code:
M02F9A9 (100004)
Locality:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
State:
Karagandinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Қарағанды
Area:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
Sublocality:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
АУДАНЫ Қазыбек Би атындағы
Street:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
Street Number
строение 395
құрылыс 395
Postal Code:
M02F9A5 (100004)
Locality:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
State:
Karagandinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Қарағанды
Area:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
Sublocality:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
АУДАНЫ Қазыбек Би атындағы
Street:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
Street Number
строение 380
құрылыс 380
Postal Code:
M02F9A7 (100004)
Locality:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
State:
Karagandinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Қарағанды
Area:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
Sublocality:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
АУДАНЫ Қазыбек Би атындағы
Street:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
Street Number
строение 382
құрылыс 382
Postal Code:
M02F9A8 (100004)
Locality:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
State:
Karagandinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Қарағанды
Area:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
Sublocality:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
АУДАНЫ Қазыбек Би атындағы
Street:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
Street Number
строение 394
құрылыс 394
Postal Code:
M02F9B2 (100000)
Locality:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
State:
Karagandinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Қарағанды
Area:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
Sublocality:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
АУДАНЫ Қазыбек Би атындағы
Street:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
Street Number
строение 398
құрылыс 398
Postal Code:
M02F9B1 (100004)
Locality:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
State:
Karagandinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Қарағанды
Area:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
Sublocality:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
АУДАНЫ Қазыбек Би атындағы
Street:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
Street Number
строение 397
құрылыс 397
Postal Code:
M02F9C6 (100000)
Locality:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
State:
Karagandinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Қарағанды
Area:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
Sublocality:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
АУДАНЫ Қазыбек Би атындағы
Street:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
Street Number
строение 421
құрылыс 421
Postal Code:
M00Y5T5 (100000)
Locality:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
State:
Karagandinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Қарағанды
Area:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
Sublocality:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
АУДАНЫ Қазыбек Би атындағы
Street:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
Street Number
строение 1/20
құрылыс 1/20
Postal Code:
M02F9B0 (100004)
Locality:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
State:
Karagandinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Қарағанды
Area:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
Sublocality:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
АУДАНЫ Қазыбек Би атындағы
Street:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
Street Number
строение 396
құрылыс 396
Postal Code:
M02F9A1 (100004)
Locality:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
State:
Karagandinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Қарағанды
Area:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
Sublocality:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
АУДАНЫ Қазыбек Би атындағы
Street:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
Street Number
строение 34
құрылыс 34
Postal Code:
M02F9A6 (100004)
Locality:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
State:
Karagandinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Қарағанды
Area:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
Sublocality:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
АУДАНЫ Қазыбек Би атындағы
Street:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
Street Number
строение 381
құрылыс 381
Postal Code:
M02F9A3 (100004)
Locality:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
State:
Karagandinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Қарағанды
Area:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
Sublocality:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
АУДАНЫ Қазыбек Би атындағы
Street:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
Street Number
строение 376
құрылыс 376
Postal Code:
M02F9B8 (100000)
Locality:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
State:
Karagandinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Қарағанды
Area:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
Sublocality:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
АУДАНЫ Қазыбек Би атындағы
Street:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
Street Number
строение 405
құрылыс 405
Postal Code:
M02F9C7 (100000)
Locality:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
State:
Karagandinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Қарағанды
Area:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
Sublocality:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
АУДАНЫ Қазыбек Би атындағы
Street:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
Street Number
строение 422
құрылыс 422
Postal Code:
M02F9B7 (100000)
Locality:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
State:
Karagandinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Қарағанды
Area:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
Sublocality:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
АУДАНЫ Қазыбек Би атындағы
Street:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
Street Number
строение 404
құрылыс 404
Postal Code:
M02F9C0 (100000)
Locality:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
State:
Karagandinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Қарағанды
Area:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
Sublocality:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
АУДАНЫ Қазыбек Би атындағы
Street:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
Street Number
строение 408
құрылыс 408
Postal Code:
M02F9A4 (100004)
Locality:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
State:
Karagandinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Қарағанды
Area:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
Sublocality:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
АУДАНЫ Қазыбек Би атындағы
Street:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
Street Number
строение 377
құрылыс 377
Postal Code:
M02F9C5 (100000)
Locality:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
State:
Karagandinskaa oblast'
ОБЛЫСЫ Қарағанды
Area:
Karaganda gorod oblastnogo znacenia
ҚАЛАСЫ Қарағанды
Sublocality:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
АУДАНЫ Қазыбек Би атындағы
Street:
imeni Kazybek Bi rajon v gorode
Street Number
строение 419
құрылыс 419