Postal codes of Avtonomna Respublika Krym, Istochne

Showing 1-18 of 18 items.

96134

Settlement: Istochne
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Dzhankoiskyi
Street: lane Ovoshchnoi
Numbers: 1,2,3,4

96134

Settlement: Istochne
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Dzhankoiskyi
Street: lane Sadovyi
Numbers: 1,2,3,4

96134

Settlement: Istochne
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Dzhankoiskyi
Street: lane Stepovyi
Numbers: 1,2,3,4

96034

Settlement: Istochne
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Krasnoperekopskyi
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,90,91,92,93,94

96034

Settlement: Istochne
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Krasnoperekopskyi
Street: street Frunze
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

96034

Settlement: Istochne
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Krasnoperekopskyi
Street: street Haharina
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44

96034

Settlement: Istochne
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Krasnoperekopskyi
Street: street Komarova
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63

96134

Settlement: Istochne
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Dzhankoiskyi
Street: street Komarova
Numbers: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

96034

Settlement: Istochne
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Krasnoperekopskyi
Street: street Krymska
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

96134

Settlement: Istochne
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Dzhankoiskyi
Street: street Lenina
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

96134

Settlement: Istochne
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Dzhankoiskyi
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

96034

Settlement: Istochne
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Krasnoperekopskyi
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36

96034

Settlement: Istochne
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Krasnoperekopskyi
Street: street Nova
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

96034

Settlement: Istochne
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Krasnoperekopskyi
Street: street Proektna
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

96034

Settlement: Istochne
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Krasnoperekopskyi
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31

96034

Settlement: Istochne
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Krasnoperekopskyi
Street: street Sadova
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

96134

Settlement: Istochne
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Dzhankoiskyi
Street: street Shkilna
Numbers: 1,2,3,4,5,6

96134

Settlement: Istochne
State: Avtonomna Respublika Krym Avtonomna Respublika Krym
Area: Dzhankoiskyi
Numbers: 1,2,3,4,5