Postal codes of Ukraine

Showing 1-20 of 350,563 items.

44702

Settlement: Volodymyr-Volynskyi
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Numbers: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 354, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81

44702

Settlement: Volodymyr-Volynskyi
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Street: street Mitina
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

44702

Settlement: Volodymyr-Volynskyi
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Numbers: 2, 4, 6, 11, 16

44702

Settlement: Volodymyr-Volynskyi
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Street: street Trusha
Numbers: 4, 6, 8

44702

Settlement: Volodymyr-Volynskyi
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Numbers: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

44702

Settlement: Volodymyr-Volynskyi
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

44702

Settlement: Volodymyr-Volynskyi
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

44702

Settlement: Volodymyr-Volynskyi
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Numbers: 16, 17, 18, 19, 20

44702

Settlement: Volodymyr-Volynskyi
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 5, 7, 12, 3, 24

44702

Settlement: Volodymyr-Volynskyi
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Street: street Kovelska
Numbers: 10, 73, 4, 6, 12, 15, 19, 71, 56, 70, 35, 36, 51, 53, 55, 71, 73,

44702

Settlement: Volodymyr-Volynskyi
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Numbers: 4, 20, 22, 31, 38, 7

44702

Settlement: Volodymyr-Volynskyi
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Numbers: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 59, , 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 17, 27

44703

Settlement: Volodymyr-Volynskyi
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

44702

Settlement: Volodymyr-Volynskyi
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Numbers: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 9, 1, 3, 5,

44702

Settlement: Volodymyr-Volynskyi
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Street: street Soborna
Numbers: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 5, 6

44702

Settlement: Volodymyr-Volynskyi
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Numbers: 4, 7, 9, 13, 14, 15, 8, 10

44702

Settlement: Volodymyr-Volynskyi
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Numbers: 1

44703

Settlement: Volodymyr-Volynskyi
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Street: street Kovelska
Numbers: 26, 28, 30, 52

44703

Settlement: Volodymyr-Volynskyi
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Street: street Lutska
Numbers: 148, 150A, 153

44703

Settlement: Volodymyr-Volynskyi
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Street: street Tykha
Numbers: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11