Postal codes of Khmelnytska, Sl Zalisetska

Showing 1-5 of 5 items.

32447

Settlement: Sl Zalisetska
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Dunaievetskyi
Street: street Lenina
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

32447

Settlement: Sl Zalisetska
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Dunaievetskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

32447

Settlement: Sl Zalisetska
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Dunaievetskyi
Street: street Shchorsa
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

32447

Settlement: Sl Zalisetska
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Dunaievetskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

32447

Settlement: Sl Zalisetska
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Dunaievetskyi
Street: street Zarichna
Numbers: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16