Postal code "11213", Ukraine

found 6 records

State:
Zhytomyrska
Settlement:
Kryvotyn
District:
Yemilchynskyi
Street:
street Khmelnytskoho
Numbers:
15,19,38
Post Office:
PVPZ №34
State:
Zhytomyrska
Settlement:
Kryvotyn
District:
Yemilchynskyi
Street:
street Kutuzova
Numbers:
1,8,9
Post Office:
PVPZ №34
State:
Zhytomyrska
Settlement:
Kryvotyn
District:
Yemilchynskyi
Street:
street Zelena
Numbers:
1,2,5,34
Post Office:
PVPZ №34
State:
Zhytomyrska
Settlement:
Kryvotyn
District:
Yemilchynskyi
Street:
street Sadova
Numbers:
6,8
Post Office:
PVPZ №34
State:
Zhytomyrska
Settlement:
Kryvotyn
District:
Yemilchynskyi
Street:
street Lisova
Numbers:
4,6,9
Post Office:
PVPZ №34