Postal code "12715", Ukraine

found 8 records

State:
Zhytomyrska
Settlement:
Chervonopraporne
District:
Baranivskyi
Street:
street Komsomolska
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Post Office:
Smoldyriv Jitomirskoi
State:
Zhytomyrska
Settlement:
Chervonopraporne
District:
Baranivskyi
Street:
street Chapaieva
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
Post Office:
Smoldyriv Jitomirskoi
State:
Zhytomyrska
Settlement:
Chervonopraporne
District:
Baranivskyi
Street:
lane Lenina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53, 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69
Post Office:
Smoldyriv Jitomirskoi
State:
Zhytomyrska
Settlement:
Chervonopraporne
District:
Baranivskyi
Street:
lane Vyshnevyi
Numbers:
4
Post Office:
Smoldyriv Jitomirskoi
State:
Zhytomyrska
Settlement:
Chervonopraporne
District:
Baranivskyi
Street:
street Partyzanska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,
Post Office:
Smoldyriv Jitomirskoi
State:
Zhytomyrska
Settlement:
Chervonopraporne
District:
Baranivskyi
Street:
street Sadova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29
Post Office:
Smoldyriv Jitomirskoi
State:
Zhytomyrska
Settlement:
Chervonopraporne
District:
Baranivskyi
Street:
street Kirova
Numbers:
3,4,5,6,7,8,9,10
Post Office:
Smoldyriv Jitomirskoi