Postal code "16609", Ukraine

found 37 records

State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Raduzhna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Zbanatskoho
Numbers:
20
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Cherniakhivskoho
Numbers:
80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,81,83
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Karnaukhova
Numbers:
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Syvkova
Numbers:
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Chkalova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Revoliutsii
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Bobrytska
Numbers:
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Vyery Smolianchuk
Numbers:
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Halyny Solodovnyk
Numbers:
10,12,14,16
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Shevtsovoi
Numbers:
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Vlasenka
Numbers:
22,23,24,25
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Smolianchuk
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Vozdvyzhenska
Numbers:
166,168,170,172,174,176,178,180,182,184,186,188,190,192,194,196,198,200,202,204,206,208,210,212,214,216,218,220,222,224,226,228,230,232,234,236,238,240,242,246,248,250,252,254,256,258,260,262,264,266,268,121,123,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,167,169,171,173,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,175,177,179,181,183,185,187,189,191,193,195,197,199,201,203,205,207,209,211,213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241,243,245,247,249,251,253,255,257,259,261,263,265,267,269,271
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
lane Veresnevyi
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,9,11,13,15,17
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Vozdvyzhenska
Numbers:
166,168,170,172,174,176,178,180,182,184,186,188,190,192,194,196,198,200,202,204,206,208,210,212,214,216,218,220,222,224,226,228,230,232,234,236,238,240,242,246,248,250,252,254,256,258,260,262,264,266,268,121,123,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,167,169,171,173,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,175,177,179,181,183,185,187,189,191,193,195,197,199,201,203,205,207,209,211,213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241,243,245,247,249,251,253,255,257,259,261,263,265,267,269,271
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Reznychenko
Numbers:
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Federsa
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Cherniakhivskoho
Numbers:
80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,81,83
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Polova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Yesypenka
Numbers:
1A,1,2,3,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Hutsala
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Homelska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Vozdvyzhenska
Numbers:
166,168,170,172,174,176,178,180,182,184,186,188,190,192,194,196,198,200,202,204,206,208,210,212,214,216,218,220,222,224,226,228,230,232,234,236,238,240,242,246,248,250,252,254,256,258,260,262,264,266,268,121,123,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,167,169,171,173,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,175,177,179,181,183,185,187,189,191,193,195,197,199,201,203,205,207,209,211,213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241,243,245,247,249,251,253,255,257,259,261,263,265,267,269,271
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Berehova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Hryboiedova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Kolhospna
Numbers:
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,51A,51B,51V,51G,51D,51ZH,51Z
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Khalturina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Karmeliuka
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,55
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
lane Luhovyi pershyi
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
lane Luhovyi tretii
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
lane Luhovyi
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
lane Zamozhnyi
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Kruchanska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
lane Luhovyi druhyi
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
Post Office:
Nizhin 9
State:
Chernihivska
Settlement:
Nizhyn
District:
Nizhynskyi
Street:
street Okolychna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
Post Office:
Nizhin 9

Post Office

Name:
ВПЗ Ніжин 9
Region:
Чернігівська
District:
Ніжинський
Settlement:
Ніжин
Address:
вул. Єсипенка,18
Telephone:
463124112

Show on map