Postal code "96305", Ukraine

found 4 records

State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pshenychne
District:
Pervomaiskyi
Street:
street Voroshylova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39
Post Office:
Pervomaiske
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pshenychne
District:
Pervomaiskyi
Street:
street Lohvinova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42
Post Office:
Pervomaiske
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Pshenychne
District:
Pervomaiskyi
Street:
street Bychkova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
Post Office:
Pervomaiske