Postal code "97114"

found 14 records

State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Nizhynske
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Molodizhna
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Post Office:
Zorkine
Post Office postcode:
97114
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zorkine
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street 40 rokiv Peremohy
Numbers:
2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 1, 3
Post Office:
Zorkine
Post Office postcode:
97114
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Mezhove
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Mezhova
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Post Office:
Zorkine
Post Office postcode:
97114
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Shyroke
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Yuvileina
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Post Office:
Zorkine
Post Office postcode:
97114
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Shyroke
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Zelena
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Post Office:
Zorkine
Post Office postcode:
97114
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Shyroke
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Shkilna
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Post Office:
Zorkine
Post Office postcode:
97114
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Shyroke
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street 50 rokIv ZhOVTNYa
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Post Office:
Zorkine
Post Office postcode:
97114
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Nizhynske
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Tsentralna
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Post Office:
Zorkine
Post Office postcode:
97114
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zorkine
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Myru
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Post Office:
Zorkine
Post Office postcode:
97114
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zorkine
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Kurska
Numbers:
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Post Office:
Zorkine
Post Office postcode:
97114
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zorkine
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Zhytomyrska
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Post Office:
Zorkine
Post Office postcode:
97114
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zorkine
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Yaltinska
Numbers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
Post Office:
Zorkine
Post Office postcode:
97114
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Zorkine
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Stepova
Numbers:
1, 2, 3, 4
Post Office:
Zorkine
Post Office postcode:
97114