Postal code "97153", Ukraine

found 27 records

State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Strepetove
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street 60rokiv VLKSM
Numbers:
1,2,2A,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Post Office:
Drofyne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Drofyne
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Shkilna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48
Post Office:
Drofyne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Drofyne
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Sadova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Post Office:
Drofyne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Drofyne
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Parkova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1A
Post Office:
Drofyne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Drofyne
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
lane Shkilnyi
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7
Post Office:
Drofyne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Drofyne
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Myru
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Post Office:
Drofyne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Drofyne
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Shkilna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48
Post Office:
Drofyne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Drofyne
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Parkova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1A
Post Office:
Drofyne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Drofyne
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Zhovtneva
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
Post Office:
Drofyne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Drofyne
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Zelena
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
Post Office:
Drofyne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Drofyne
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Rovenska
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
Post Office:
Drofyne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Drofyne
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Vynohradna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Post Office:
Drofyne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Drofyne
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Budivelna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
Post Office:
Drofyne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Drofyne
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
lane Vynohradnyi
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
Post Office:
Drofyne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Strepetove
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Vasilieva
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37
Post Office:
Drofyne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Strepetove
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Molodizhna
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Post Office:
Drofyne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Strepetove
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Chakhmanh
Numbers:
1,1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,28A,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39
Post Office:
Drofyne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Strepetove
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Nova
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7
Post Office:
Drofyne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Strepetove
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Nurmukhali
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8
Post Office:
Drofyne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Strepetove
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Haharina
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
Post Office:
Drofyne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Strepetove
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Kostenko
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36
Post Office:
Drofyne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yastrubky
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Druzhby
Numbers:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46
Post Office:
Drofyne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yastrubky
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Deribasovska
Numbers:
1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48
Post Office:
Drofyne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yastrubky
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Myru
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Post Office:
Drofyne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yastrubky
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
lane Myru
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Post Office:
Drofyne
State:
Avtonomna Respublika Krym
Settlement:
Yastrubky
District:
Nyzhnohirskyi
Street:
street Lotchikov-Heroiv
Numbers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
Post Office:
Drofyne