Postal codes of Donetska

A

B

C

D

F

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Z

Showing 1-20 of 29,637 items.

87330

Settlement: Blahodatne
State: Donetska Donetska
Area: Amvrosiivskyi
Numbers: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20

87330

Settlement: Blahodatne
State: Donetska Donetska
Area: Amvrosiivskyi
Street: street Stepova
Numbers: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

87330

Settlement: Blahodatne
State: Donetska Donetska
Area: Amvrosiivskyi
Numbers: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

87343

Settlement: Biloiarivka
State: Donetska Donetska
Area: Amvrosiivskyi
Street: street Haharina
Numbers: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42

87343

Settlement: Biloiarivka
State: Donetska Donetska
Area: Amvrosiivskyi
Numbers: 1A, 1B, 2A, 2B, 2V, 4, 8, 10, 12, 14, 16A, 16B,

87343

Settlement: Biloiarivka
State: Donetska Donetska
Area: Amvrosiivskyi
Numbers: 1, 2, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 7A, 7B, 9A, 9B, 10, 11, 12

87343

Settlement: Biloiarivka
State: Donetska Donetska
Area: Amvrosiivskyi
Street: street Lenina
Numbers: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 38, 40,

87343

Settlement: Biloiarivka
State: Donetska Donetska
Area: Amvrosiivskyi
Street: street Lomakina
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35A, 35B, 35V, 35G, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 56

87343

Settlement: Biloiarivka
State: Donetska Donetska
Area: Amvrosiivskyi
Numbers: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32

87343

Settlement: Biloiarivka
State: Donetska Donetska
Area: Amvrosiivskyi
Street: street Myru
Numbers: 1/3, 1/5, 1/7, 2/4, 2/8, 2/10, 3/6, 3/8, 3/10, 3/12

87343

Settlement: Biloiarivka
State: Donetska Donetska
Area: Amvrosiivskyi
Street: street Sadova
Numbers: 2, 6, 12

87343

Settlement: Biloiarivka
State: Donetska Donetska
Area: Amvrosiivskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 26, 28

87343

Settlement: Biloiarivka
State: Donetska Donetska
Area: Amvrosiivskyi
Street: street Shchorsa
Numbers: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22

87343

Settlement: Biloiarivka
State: Donetska Donetska
Area: Amvrosiivskyi
Numbers: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 19

87343

Settlement: Biloiarivka
State: Donetska Donetska
Area: Amvrosiivskyi
Street: street Deineka
Numbers: 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32

87343

Settlement: Biloiarivka
State: Donetska Donetska
Area: Amvrosiivskyi
Numbers: 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 23

87343

Settlement: Biloiarivka
State: Donetska Donetska
Area: Amvrosiivskyi
Numbers: 4, 7, 9, 12, 14, 16

87330

Settlement: Blahodatne
State: Donetska Donetska
Area: Amvrosiivskyi
Street: lane Nyzovyi
Numbers: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10

87343

Settlement: Biloiarivka
State: Donetska Donetska
Area: Amvrosiivskyi
Street: street Lomakina
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35A, 35B, 35V, 35G, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 56

87343

Settlement: Biloiarivka
State: Donetska Donetska
Area: Amvrosiivskyi
Numbers: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26