Postal codes of Khmelnytska, Korzhivtsi

Showing 1-15 of 15 items.

32217

Settlement: Korzhivtsi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Derazhnianskyi
Street: lane Bulvarnyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

32217

Settlement: Korzhivtsi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Derazhnianskyi
Street: lane Lisovyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

32217

Settlement: Korzhivtsi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Derazhnianskyi
Street: street Horodnia
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

32217

Settlement: Korzhivtsi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Derazhnianskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

32217

Settlement: Korzhivtsi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Derazhnianskyi
Street: street Morska
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

32217

Settlement: Korzhivtsi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Derazhnianskyi
Street: street Myru
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

32217

Settlement: Korzhivtsi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Derazhnianskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,

32217

Settlement: Korzhivtsi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Derazhnianskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

32217

Settlement: Korzhivtsi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Derazhnianskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

32217

Settlement: Korzhivtsi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Derazhnianskyi
Street: street Sadova
Numbers: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

32217

Settlement: Korzhivtsi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Derazhnianskyi
Street: street Sadova
Numbers: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

32217

Settlement: Korzhivtsi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Derazhnianskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

32217

Settlement: Korzhivtsi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Derazhnianskyi
Street: street Shkilna
Numbers: 11, 12, 13, 14, 15, 16

32217

Settlement: Korzhivtsi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Derazhnianskyi
Street: street Svobody
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

32217

Settlement: Korzhivtsi
State: Khmelnytska Khmelnytska
Area: Derazhnianskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,