Postal codes of Kirovohradska, Korytno-Zabuzke

Showing 1-5 of 5 items.

26622

Settlement: Korytno-Zabuzke
State: Kirovohradska Kirovohradska
Area: Vilshanskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44

26622

Settlement: Korytno-Zabuzke
State: Kirovohradska Kirovohradska
Area: Vilshanskyi
Street: street Kovpaka
Numbers: 9, 10, 11, 12, 14, 14A, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 29, 31

26622

Settlement: Korytno-Zabuzke
State: Kirovohradska Kirovohradska
Area: Vilshanskyi
Street: street Sadova
Numbers: 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 29, 30, 44

26622

Settlement: Korytno-Zabuzke
State: Kirovohradska Kirovohradska
Area: Vilshanskyi
Street: street Stepova
Numbers: 1, 3, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45

26622

Settlement: Korytno-Zabuzke
State: Kirovohradska Kirovohradska
Area: Vilshanskyi
Numbers: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 69, 73, 75