Postal codes of Kirovohradska, Korytno-Zabuzke

Showing 1-5 of 5 items.

26622

Settlement: Korytno-Zabuzke
State: Kirovohradska Kirovohradska
Area: Vilshanskyi
Numbers: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,14,15,17,18,20,21,22,24,25,26,27,32,33,35,36,37,38,39,42,43,44

26622

Settlement: Korytno-Zabuzke
State: Kirovohradska Kirovohradska
Area: Vilshanskyi
Street: street Kovpaka
Numbers: 9,10,11,12,14,14A,16,18,20,24,25,27,29,31

26622

Settlement: Korytno-Zabuzke
State: Kirovohradska Kirovohradska
Area: Vilshanskyi
Street: street Sadova
Numbers: 6,7,9,12,14,16,17,18,21,24,29,30,44

26622

Settlement: Korytno-Zabuzke
State: Kirovohradska Kirovohradska
Area: Vilshanskyi
Street: street Stepova
Numbers: 1,3,7,8,11,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,33,34,35,36,37,38,43,44,45

26622

Settlement: Korytno-Zabuzke
State: Kirovohradska Kirovohradska
Area: Vilshanskyi
Numbers: 2,3,4,5,6,8,10,11,12,14,16,17,20,21,22,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,45,47,49,50,52,53,55,57,61,63,65,69,73,75