Postal codes of Volynska

A

B

C

D

F

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Z

Showing 1-20 of 9,081 items.

44023

Settlement: Adamchuky
State: Volynska Volynska
Area: Shatskyi
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37

44163

Settlement: Adamivka
State: Volynska Volynska
Area: Ratnivskyi
Street: street Lisova
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

44163

Settlement: Adamivka
State: Volynska Volynska
Area: Ratnivskyi
Street: street Lypneva
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

44163

Settlement: Adamivka
State: Volynska Volynska
Area: Ratnivskyi
Street: street Nova
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29

44163

Settlement: Adamivka
State: Volynska Volynska
Area: Ratnivskyi
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

44163

Settlement: Adamivka
State: Volynska Volynska
Area: Ratnivskyi
Street: street Tykha
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

44732

Settlement: Ambukiv
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Street: street Hirska
Numbers: 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

44732

Settlement: Ambukiv
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Numbers: 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24

44732

Settlement: Ambukiv
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Numbers: 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

44732

Settlement: Ambukiv
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Street: street Zelena
Numbers: 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25

45765

Settlement: Antonivka
State: Volynska Volynska
Area: Horokhivskyi
Street: street Pidlisna
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

45765

Settlement: Antonivka
State: Volynska Volynska
Area: Horokhivskyi
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,27,29,31,33,35,36,38,40,42,44,46,48,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,66,68

45623

Settlement: Antonivka
State: Volynska Volynska
Area: Lutskyi
Numbers: 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17,18,20,21,22,27,28,29,30,31,32,34,37,36,38,39,39A,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,49A,50,52,54,55,56,57,57A,58,58A,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,70A,71,72,73,75,76,78,79,80,82,84,88,90,96,102,104,106,107,111,112

45083

Settlement: Arsenovychi
State: Volynska Volynska
Area: Kovelskyi
Street: street Nova
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

45083

Settlement: Arsenovychi
State: Volynska Volynska
Area: Kovelskyi
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78

44301

Settlement: Babatsi
State: Volynska Volynska
Area: Lyubomlskyi
Street: street Vyshneva
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

45074

Settlement: Baikivtsi
State: Volynska Volynska
Area: Kovelskyi
Street: street Myru
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

45074

Settlement: Baikivtsi
State: Volynska Volynska
Area: Kovelskyi
Street: street Sadova
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

45074

Settlement: Baikivtsi
State: Volynska Volynska
Area: Kovelskyi
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68

45074

Settlement: Baikivtsi
State: Volynska Volynska
Area: Kovelskyi
Numbers: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70