Postal codes of Volynska

A

B

C

D

F

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Z

Showing 1-20 of 9,081 items.

44023

Settlement: Adamchuky
State: Volynska Volynska
Area: Shatskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

44163

Settlement: Adamivka
State: Volynska Volynska
Area: Ratnivskyi
Street: street Lisova
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

44163

Settlement: Adamivka
State: Volynska Volynska
Area: Ratnivskyi
Street: street Lypneva
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

44163

Settlement: Adamivka
State: Volynska Volynska
Area: Ratnivskyi
Street: street Nova
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

44163

Settlement: Adamivka
State: Volynska Volynska
Area: Ratnivskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

44163

Settlement: Adamivka
State: Volynska Volynska
Area: Ratnivskyi
Street: street Tykha
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

44732

Settlement: Ambukiv
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Street: street Hirska
Numbers: 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

44732

Settlement: Ambukiv
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Numbers: 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

44732

Settlement: Ambukiv
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Numbers: 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

44732

Settlement: Ambukiv
State: Volynska Volynska
Area: Volodymyr-Volynskyi
Street: street Zelena
Numbers: 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

45765

Settlement: Antonivka
State: Volynska Volynska
Area: Horokhivskyi
Street: street Pidlisna
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

45765

Settlement: Antonivka
State: Volynska Volynska
Area: Horokhivskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68

45623

Settlement: Antonivka
State: Volynska Volynska
Area: Lutskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 36, 38, 39, 39A, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49A, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 57A, 58, 58A, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 70A, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 88, 90, 96, 102, 104, 106, 107, 111, 112

45083

Settlement: Arsenovychi
State: Volynska Volynska
Area: Kovelskyi
Street: street Nova
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

45083

Settlement: Arsenovychi
State: Volynska Volynska
Area: Kovelskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78

44301

Settlement: Babatsi
State: Volynska Volynska
Area: Lyubomlskyi
Street: street Vyshneva
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

45074

Settlement: Baikivtsi
State: Volynska Volynska
Area: Kovelskyi
Street: street Myru
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

45074

Settlement: Baikivtsi
State: Volynska Volynska
Area: Kovelskyi
Street: street Sadova
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

45074

Settlement: Baikivtsi
State: Volynska Volynska
Area: Kovelskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68

45074

Settlement: Baikivtsi
State: Volynska Volynska
Area: Kovelskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70