Postal codes of Zhytomyrska, Makovytsi

Showing 1-4 of 4 items.

11708

Settlement: Makovytsi
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Novohrad-Volynskyi
Street: lane Turhenieva
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5

11708

Settlement: Makovytsi
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Novohrad-Volynskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

11708

Settlement: Makovytsi
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Novohrad-Volynskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

11708

Settlement: Makovytsi
State: Zhytomyrska Zhytomyrska
Area: Novohrad-Volynskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15