Postal codes of Vinnytska, Derzhanivka

Showing 1-13 of 13 items.

22014

Settlement: Derzhanivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Khmilnytskyi
Street: avenue Haharina
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

22014

Settlement: Derzhanivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Khmilnytskyi
Street: avenue Kirova
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

22014

Settlement: Derzhanivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Khmilnytskyi
Street: avenue Lenina
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

22122

Settlement: Derzhanivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Koziatynskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

22014

Settlement: Derzhanivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Khmilnytskyi
Street: street Haharina
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

22014

Settlement: Derzhanivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Khmilnytskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

22014

Settlement: Derzhanivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Khmilnytskyi
Street: street Kirova
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

22014

Settlement: Derzhanivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Khmilnytskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

22014

Settlement: Derzhanivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Khmilnytskyi
Street: street Lenina
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

22122

Settlement: Derzhanivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Koziatynskyi
Street: street Lenina
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

22122

Settlement: Derzhanivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Koziatynskyi
Street: street Polva
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

22014

Settlement: Derzhanivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Khmilnytskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

22014

Settlement: Derzhanivka
State: Vinnytska Vinnytska
Area: Khmilnytskyi
Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15